Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi đó, tần số f bằng:

A.

f = .

B.

f = .

C.

f = .

D.

f = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = .

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = =

y = R2ω2C2(ωL – )2 y = L2C2ω4 + (R2C2 – 2LC)ω2 + 1.

Đặt x = ω2, điều kiện x > 0 y = L2C2x2 + (R2C2 – 2LC)x + 1.

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến x là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh:

x =   ω2 = =

với điều kiện x > 0   > 0   > R2

Vậy với ω2  f = thì hàm số y đạt giá trị cực tiểu và UC đạt giá trị cực đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...