Có bao nhiêu phép vị tự biến đường tròn img1 thành đường tròn img2 với img3?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. Vô số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C.

Phép vị tự có tâm là img1, tỉ số vị tự img2  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.