Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

A.

Phát triển kinh tế.

B.

Phát triển văn hóa.

C.

Bảo vệ môi trường.

D.

Phát triển nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát triển nhà nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.