Điểm nào có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen?         

A.

Biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào.         

B.

Luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến.         

C.

Di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính.  

D.

Phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định.    

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đột biến NST thường được biểu hiện ra kiểu hình. Đột biến gen thì có hai trường hợp: 

+ Nếu gen đột biến là gen trội thì kiểu hình của gen luôn được biểu hiện ở có thể mang gen đột biến.

+ Nếu đột biến gen là đột biến lặn thì đột biến chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp lặn.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.