Diện tích của mặt cầu bán kính $R$ bằng.

A.

$2\pi$$R^2$.

B.

$4\pi$$R^2$.

C.

$\frac{4}{3}\pi$$R^2$.

D.

$\pi$$R^2$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Diện tích của mặt cầu bán kính $R$ là: $4\pi$$R^2$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.