Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 17 - 6 -1929

B.

Ngày 9 - 5 -1929.

C.

Tháng 9 -1929.

D.

Ngày 17 - 5 -1929.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 17 - 6 -1929

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.