Đốt cháy hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol anlylic, etylenglicol, glixerol, sobitol thu được 39,2 lít CO2 (đkc) và m gam H2O. Mặt khác, khi cho 45 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 13,44 lít H2 (đkc). Giá trị của m là         .  

A.

A: 46,8

B.

B: 21,6.

C.

C: 43,2.

D.

D: 23,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi cho X tác dụng với Na dư thì: img1  - Khi đốt cháy X thì: img2

   Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...