Gọi S là tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số img1 có đúng một tiếp tuyến song song với trục Ox. Tổng các giá trị của S bằng        

A.

2016.        

B.

2019.

C.

2017.

D.

2018.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiếp tuyến song song với trục Ox nên hệ số góc của tiếp tuyến bằng 0. Do đó ta có img1  Với x = 0 thì phương trình tiếp tuyến y = m – 1009. Với img2 thì phương trình tiếp tuyến img3  Dễ thấy hai tiếp tuyến trên phân biệt nên để có đúng một tiếp tuyến song song với Ox thì có một tiếp tuyến trùng với Ox tức img4 Suy ra img5  Vậy tổng các giá trị của S bằng 2019.

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.