Hàm số $y=\ln \left( \frac{1}{x+1} \right)+\frac{{{2}^{x}}}{{{e}^{x}}}$ có đạo hàm là:

A.

${y}'=-\frac{1}{x+1}+\frac{{{2}^{x}}}{{{e}^{x}}}$

B.

${y}'=-\frac{1}{x+1}+\frac{{{2}^{x}}}{{{e}^{x}}}\ln 2$

C.

${y}'=\frac{1}{x+1}+\frac{{{2}^{x}}}{{{e}^{x}}}\left( \ln 2-1 \right)$

D.

${y}'=-\frac{1}{x+1}+\frac{{{2}^{x}}}{{{e}^{x}}}\left( \ln 2-1 \right)$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...