Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Lấy 3,7 gam hỗn hợp X cho tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí hidro (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng muối của kim loại có khối lượng mol nhỏ hơn trong m gam chất rắn là         

A.

A: 7,45

B.

B: 8,50

C.

C: 5,85

D.

D: 14,35

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi CT trung bình của 2 kim loại là M M + HCl → MCl + ½ H2 0,3    ←          0,3  Mtrung bình = 12,3   => 2 kim loại là ; x mol Li và y mol Na => x + y = 0,3 ; 7x + 23y = 3,7 => x = 0,2 ; y = 0,1 mol => mLiCl = 8,5g   

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.