Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là             

A.

A. Cs        

B.

B. Li        

C.

C. Na        

D.

D. K

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số mol img1, img2, MCl có trong X.

+ Nung X:

img3                

 Suy ra: 0,5x.(18 + 44) = 20,29 – 18,74

img6 x = 0,05 (mol).

+) X + 0,5 mol HCl:

img7

img8y = 0,1 (mol)

+) Y + HCl: Bảo toàn nguyên tố Cl, ta có thể coi Y + HCl là MCl(X) và lượng HCl ban đầu tham gia phản ứng: img9 

img11          

 Suy ra z + 0,5 = 0,52img13 z = 0,02 (mol).

mx = 0,1(2M + 60) = 0,05. (M + 61) + 0,02. (M+ 3,5)= 20,29 img14M = 39(K).

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.