Hỗn hợp Z gồm có Al và Al4C3. Nếu cho hỗn hợp Z tác dụng với H2O thu được 31,2 (g) Al(OH)3. Nếu cho hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch HCl, người ta thu được một muối duy nhất và 20,16 lít hỗn hợp khí (đktc). Khối lượng của Al và Al4C3 trong Z lần lượt là:

A.

14,4 g và 10,8 g.

B.

21,6 g và 28,8 g.

C.

10,8 g và 14,4 g.

D.

7,2 g và 5,4 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10,8 g và 14,4 g.

Ta có:

- Z+ H2O: Chỉ có Al4C3 phản ứng.

     Al4C3 +    12H2O    ⇒     4Al(OH)3 +           3CH4
    0,1mol          ←      0,4mol  

 

- Z + HCl:

   Al4C3 +     12HCl  ⇒      4AlCl+         3CH4
   0,1mol        →         0,3mol
     2Al +      6HCl    ⇒       2AlCl3  +          3H2
    0,4mol            ← 0,9-0,3=0,6mol

Vậy mAl = 0,4.27= 10,8g  và  mAl4C3 = 0,1.144=14,4g

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.