Khí cacbonic tác dụng được với các dung dịch trong nhóm nào ?

A.

Na2CO3, Ba(OH)2, C6H5ONa.

B.

Na2SO3, KCl, C6H5ONa.

C.

Na2CO3, NaOH, CH3COONa.

D.

Na2SO3, KOH, C6H5ONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Na2CO3, Ba(OH)2, C6H5ONa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.