Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng thu được F1 đồng loạt quả dẹt. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% quả dẹt, 37,5% quả tròn; 6,25% quả dài. Cho tất cả các cây quả tròn ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với quả dài ở F2. Về mặt lí thuyết, F3 có tỷ lệ kiểu hình quả dài là

A.

1/6

B.

1/4

C.

1/3

D.

2/3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

F2 phân ly kiểu hình 9:6:1, đây là tỷ lệ của tương tác bổ sung, tính trạng này do 2 gen không alen quy định Quy ước gen: A-B-: Qủa dẹt; aaB-VA-bb: quả tròn; aabb: quả dài P: AAbb img1 aaBB → F1: AaBb img2 AaBb

F2: (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:lbb) Cây quả tròn: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) Cho cây quả tròn giao phấn với cây quả dài: (1AA:2Aa)(TBB:2Bb) img3 aabb img4 (2A:la) 23:15) img5ab img6 kiểu hình quả dài là 1/3  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...