Khi lao động nặng, có bao nhiêu quá trình sau đây diễn ra đúng?         

I. Quá trình biến đổi glicogen thành glucôzơ ở cơ diễn ra mạnh.         II. Quá trình điều hòa thân nhiệt diễn ra mạnh.

III. Quá trình điều hòa thân nhiệt mạnh mẽ, quá trình hô hấp giảm.         IV. Quá trình điều hòa huyết áp và thân nhiệt diễn ra mạnh.         

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I,II,IV ĐÚNG

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...