Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây đúng ?

A.

Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm xuất hiện một số kiểu gen mới

B.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể

C.

Các yếu tố ngẫu nhiên thường làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định

D.

Các yếu tố ngẫu nhiên có thể mang đến cho quần thể những alen mới

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu đúng về các yếu tố ngẫu nhiên là B

A sai, chỉ có đột biến mới tạo ra kiểu gen mới

C sai, các yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố tiến hoá vô hướng

D sai, đột biến và di nhập gen mang đến cho quần thể những alen mới 

Vậy đáp án là B             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.