Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là 

A.

A. 2

B.

B. 4

C.

C. 5

D.

D. 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 nNaOH = 0,3 mol = 2neste Do este đơn chức 

=> chứng tỏ X là este của phenol

RCOOC6H4R1 RCOOC6H4R1 + 2NaOH -> RCOONa + R1C6H4ONa + H2O

=> nH2O = nX = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng : mX = mhữu cơ + mH2O – mNaOH = 20,4g

=> MX = R + R1 + 120 = 136 => R + R1 = 16 +) R = 15 (CH3) thì R1 = 1 (H)

=> 1 CT : CH3COOC6H5 +) R = 1 (H) thì R1 = 15 (CH3)

=> 3CT : o,m,p-HCOOC6H4CH3

=> Tổng cộng có 4 CT    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.