Mắc hai bóng đèn Đ1 (110 V - 55 W) và Đ2 (110 V - 165 W) vào mạng điện có hiệu điện thế U = 220 V như hình vẽ. Đ3 vù Đ4 là những đèn có hiệu điện thế và công suất chưa xác định:

 

 

 

 

 

Hiệu điện thế U4 và công suất định mức P4 của đèn Đ4 để các đèn đều sáng bình thường là

A.

U4 = 220 V; P4 = 176 W.

B.

U4 = 150 V; P4 = 120 W.

C.

U4 = 120 V; P4 = 100 W.

D.

U4 = 110 V; P4 = 220 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

U4 = 110 V; P4 = 220 W.

Ta có điện trở và cường độ dòng điện định mức của các đèn Đ1 và Đ2 là:

I1 = = 0,5 A              (1)   

I2 = = 1,5 A             (2)

R1 = = 220 Ω          (3)

R2 = Ω    (4)

Điện trở RMN giữa hai điểm M và N cũng là điện trở RAB giữa hai điểm A và B:

Muốn cho đèn sáng bình thường, theo (1) và (2), I1 = 0,5 A, I2 = 1,5 A, do đó:

I = I4 = I1 + I2 = 0,5 + 1,5 = 2 A

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch, với chú ý đến giá trị của RAB ở (5):

RAB = = 110 = 55 + R4

R4 = 55 Ω

Do đó, hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn Đ4 là:

U4 = 55 . 2 = 110 V

P4 = 55 . 22 = 220 W.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.