Mark the letter A, Β, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

She’s bound to see Jim at the meeting.         

A.

A: She's obliged to see Harry at the meeting.

B.

B: She's on her way to see Harry at the meeting.

C.

C: It's certain that she will see Harry at the meeting.

D.

D: She's too busy to see Harry at the meeting.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Tạm dịch câu gốc: Cô ấy chắc chắn sẽ gặp Jim tại cuộc họp.

to be bound to V = it is certain that S will V (chắc chắn sẽ...)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...