Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

My father has to work______a night shift once a week.         

A.

A: at

B.

B: in

C.

C: on

D.

D: under

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: work on a night shift: làm ca đêm

Tạm dịch: Cha của tôi phải làm ca đêm tuần một lần.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.