Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

A huge farm which belongs to some farmers who share the farming together is called a ________.        

A.

A: cooperative

B.

B: cooperate

C.

C: cooperation

D.

D: cooperator

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Dịch nghĩa: Một mảnh đất lớn thuộc quyền sở hữu của một vài nông dân cùng làm nông được gọi là sự cộng tác.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...