Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

Lucy always reminds me of my youngest sister.  

A.

A: My youngest sister’s name is Lucy.

B.

B: I always think of Lucy, my youngest sister.

C.

C: Whenever I see Lucy, I think of my youngest sister.

D.

D: It is Lucy who is my youngest sister.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Lucy luôn gợi cho tôi nhớ về em gái nhỏ.

= Bất cứ lúc nào nhìn thấy Lucy tôi cũng nghĩ ngay  đến em gái nhỏ của mình.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.