Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: 

The hotel was terrible, but the wonderful beach_____ our disappointment.         

A.

A. came down with                          

B.

B. made up for

C.

C. got through to

D.

D. faced up to

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

come down with something: bị (một bệnh gì đó). make up for something: đền bù, bù vào. get through to somebody: làm cho ai hiểu được mình. face up to something: đủ can đảm để chấp nhận (một sự thực phũ phàng). Dịch câu: khách sạn rất tệ, nhưng bãi biển đã đền bù cho sự thất vọng của chúng tôi    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.