Tại một trường Trung học phổ thông của tỉnh X có nhiều học sinh thuộc các dân tộc khác nhau trong tỉnh cùng học. Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhà trường luôn khuyến khích các học sinh dân tộc thiểu số đăng kí những tiết muc liên quan đến bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Theo em việc làm trên có thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc không? Vì sao?

A. Thiếu bình đẳng, vì đó là quyền tự do của mổi công dân.
B. Thiếu bình đẳng, vì điều đó phụ thuộc vào sở thích của mổi người.
C. Thể hiện sự bình đẳng, vì điều đó thể hiện sự tôn trọng về văn hóa giữa các dân tộc.
D. Thể hiện sự bình đẳng, vì điều đó thể hiện việc giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa các dân tộc.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.