Một loài thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?  

A.

A. Quần thể gồm toàn cây hoa hồng.

B.

B. Quần thể gồm toàn cây hoa trắng.

C.

C. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng.

D.

D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  Quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là quần thể toàn cây hoa trắng aa    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.