Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: img1. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.

(2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.

(3) Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.

(4) Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

A.

3                                         

B.

1                                         

C.

4                                                

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xét cặp NST số mang cặp gen Aa và Bb : sau 1 thế hệ tự thu img1  Như vậy sau n thế hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen trong quần thể là:  img2   Xét cặp NST số mang cặp gen Dd và Ee : sau 1 thế hệ tự thụ img3  Như vậy sau n thế hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen trong quần thể là : img4  Kiểu gen img5 khi tự thụ phấn cho các kiểu gen các kiểu gen img6  Kiểu gen img7khi tự thụ phấn cho các kiểu gen img8 (1) đúng, số kiểu gen tối đa là 9 (2) sai, cá thể dị hợp 2 cặp gen có kiểu gen là img9  (3) sai, Ở F3, cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen là: img10  (4) đúng, trội về 3 tính trạng có: img11  Tỷ lệ cây trội 3 tính trạng và đồng hợp tử là: img12  Vậy tỷ lệ cần tính là:  

Vậy đáp án là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.