Một tổ có img1 học sinh nam và img2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn img3 học sinh đi lao động, trong đó có img4 học sinh nam?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chọn img1 học sinh nữ có img2cách, chọn img3 học sinh nam có img4 cách. Có img5 cách chọn img6 học sinh đi lao động, trong đó img7 học sinh nam. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.