Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ 1911 -1917 có ý nghĩa như thế nào?

A.Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
B.Cơ sở quan trọng để xác đinh con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
C.Kết thúc chặng đường tìm đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
D.Đoàn kết phong trào cách mạng dân tộc với cách mạng thế giới.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.