Những vấn đề quan trọng và cấp bách cần giải quyết buộc phe Đồng minh phải triệu tập Hội nghị Ianta (2 - 1945) là:          .  

A.

tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

B.

nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

C.

nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

D.

phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hội nghị Ianta đã đưa ra ba quyết định quan trọng là: Tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít, Tổ chức lại Thế giới và phân chia thành quả của các nước thắng trận. Đáp án dúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.