** Ở chim, P thuần chủng, lông dài, xoăn lai với lông ngắn, thẳng đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn, thẳng; 5 chim lông dài, thẳng; 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng.

Về mặt lí thuyết, chim mái và chim trống kiểu hình lông dài, xoăn xuất hiện ở F1 với số liệu lần lượt là:

A.

20 và 50.

B.

5 và 50.

C.

10 và 50.

D.

20 và 30.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

20 và 50.

Số lượng chim mái lông dài, xoăn là 20 con.

Về lí thuyết, do sự cân bằng giới tính nên số lượng chim trống lông dài, xoăn bằng tổng số lượng chim mái và bằng: (20 + 20 + 5 + 5) = 50 con.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.