Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên NST giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên NST thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Tế bào này nếu có thể phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là:

A.

 đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc

B.

cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc.

C.

đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc

D.

 đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Khi dùng kỹ thuật chuyển nhân, tế bào C tạo ra sẽ có nhân của tế bào cho nhân (A) nhưng lại phát triển trong tế bào chất của tế bào B. Do vậy, cá thể này sẽ có kiểu hình đực màu lông vàng, chân cao (do những gen trong nhân qui định) và không kháng thuốc (do gen trong tế bào chất qui định).

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.