Ở một loài, NST số 1 có trình tự sắp xếp các gen: ABCDEGH. Sau khi bị đột biến, NST này có cấu trúc ABCDEDEGH. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Dạng đột biến này không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST. 2. Dạng đột biến này được sử dụng để chuyển gen loài này sang loài khác. 3. Dạng đột biến này không làm thay đổi hình thái của NST. 4. Dạng đột biến này có thể làm tăng hoặc giảm lượng sản phẩm của gen.

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B

Phân tích:  Bình thường: ABCDEGH Đột biến: ABCDEDEGH Đây là dạng đột biến lặp đoạn DE Xét các phát biểu: (1) sai,(2) sai, (3) sai (4) đúng  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.