Ở ruồi giấm, có 4 tế bào của cơ thể có kiểu gen img1 trải qua giảm phân bình thường tạo giao tử. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ dưới đây có bao nhiêu tỉ lệ đúng? (1)         1 :1        (2) 100%        (3) 1 : 1 : 1 : 1        (4) 3 :1

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ruồi giấm có bộ NST XX là ruồi cái TH1: 4 tế bào giảm phân theo 4 cách khác nhauimg1  TH2: 2 tế bào giảm phân theo cùng 1 cách, 2 tb còn lại theo cùng 1 cách khácimg2 TH3: 3 tế bào giảm phân theo cùng 1 cách, 1 tb còn lại theo 1 cách khácimg3 TH4: 4 tế bào giảm phân theo cùng 1 cáchimg4   

Vậy đáp án là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.