Phát biểu đúng là:

A.

Tinh bột và xenlulozơ đều có thể kéo thành sợi để chế tạo tơ nhân tạo.

B.

Chất béo và glucozơ là hai hợp chất hữu cơ đa chức.

C.

Tinh bột, saccarozơ và chất béo đều bị thủy phân trong môi trường axit.

D.

Tất cả các chất béo đều tồn tại ở trạng thái rắn nhưu mỡ động vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.