Số hạng không chứa img1 trong khai triển biểu thức img2 bằng:         

A.

729.

B.

160.

C.

1.

D.

60.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.