Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần hai của pháp đến kinh tế Việt Nam là:

A.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ

B.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp

C.

Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp

D.

Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.