Thuỷ phân 70,0 gam một polipeptit X được với hiệu suất 80% thu được 70,2 gam một amino axit Y. Công thức cấu tạo của Y là:

A.

H2N[CH2]5COOH.

B.

H2N-CH2-CH2COOH.

C.

H2N-CH(CH3)COOH.

D.

H2N-CH2-CH2COOH và H2N-CH(CH3)COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

H2N-CH(CH3)COOH.

H = 80% → khối lượng polipepit X bị thủy phân là: 70.0,8 = 56 (gam).

Gọi công thức polipeptit X là .

+ nH2O nH2N-R-COOH

n(R + 43) gam                    n(R + 61) gam

 56 gam                                 70,2 gam

56n(R + 61) = 70,2n(R + 43) R = 28 → đó là gốc C2H4.

Vì X là polipeptit nên Y phải là α-amino axit. Vậy công thức cấu tạo của Y là: H2N-CH(CH3)COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.