Tích phân $\int\limits_{6\pi }^{2017\pi }{\sin x \text{d}x}$ bằng

A.

$-1$.

B.

$0$.

C.

$1$.

D.

$2$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.