Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số img1 là:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Có img1 là tiệm cận đứng duy nhất của đồ thị hàm số đã cho.  
Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.