Trộn 100 ml dung dịch FeCl2 1M vào 100 ml dung dịch AgNO3 2,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là         

A.

A: 28,7

B.

B: 35,9

C.

C: 14,4

D.

D: 34,1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  +) TH1 : Tạo AgCl tối đa trước img2 +) TH2 : Tạo Ag tối đa trước img3 Thực tế cả 2 phản ứng diễn ra đồng thời img4 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...