Trong tập các số phức, cho phương trình img1, img2 img3. Gọi img4 là một giá trị của img5 để phương trình img6 có hai nghiệm phân biệt img7, img8 thỏa mãn img9. Hỏi trong khoảng img10 có bao nhiêu giá trị img11?

A.

13

B.

11

C.

12

D.

10

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện để phương trình img1có hai nghiệm phân biệt là: img2. Phương trình có hai nghiệm phân biệt img3, img4 thỏa mãn img5 thì img6 phải có nghiệm phức. Suy ra img7 . Vậy trong khoảng img8 có img9 số img10

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...