** Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi giấm đực mắt trắng thuần chủng.

Kết quả thu được ở F2 là:

A.

1 ruồi giấm đực mắt đỏ : 2 ruồi giấm cái mắt đỏ : 1 ruồi giấm đực mắt trắng.

B.

75% ruồi giấm mắt đỏ: 25% ruồi giấm mắt trắng trong đó ruồi giấm mắt trắng đều là ruồi giấm đực.

C.

3 ruồi giấm mắt đỏ : 25% ruồi giấm mắt trắng. Trong đó tất cả ruồi giấm đực đều có mắt trắng.

D.

1 ruồi giấm đực mắt đỏ : 2 ruồi giấm cái mắt đỏ : 1 ruồi giấm đực mắt trắng và 75% ruồi giấm mắt đỏ : 25% ruồi giấm mắt trắng trong đó ruồi giấm mắt trắng đều là ruồi giấm đực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 ruồi giấm đực mắt đỏ : 2 ruồi giấm cái mắt đỏ : 1 ruồi giấm đực mắt trắng và 75% ruồi giấm mắt đỏ : 25% ruồi giấm mắt trắng trong đó ruồi giấm mắt trắng đều là ruồi giấm đực.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.