We go to English Speaking Club _________ a week, on Thursday and Sunday.

A.

one

B.

once

C.

two

D.

twice

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.