Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 20 phút - đề số 1

Phần Địa Lý Việt Nam

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập môn Địa lý lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

8 nưóc

B.

10 nước

C.

9 nước

D.

11 nước.

A.

Tăng liên tục

B.

Giảm liên tục

C.

Không thay đổi

D.

Có sự biến động

A.

Tháng 7 - 1995 và 7

B.

Tháng 4 - 1995 và 6.

C.

Tháng 7 - 1998 và 5.

D.

Tháng 7 - 1998 và 7.

A.

Tháng 1/2007

B.

Tháng 11/2007

C.

Tháng 12/2006

D.

Tháng 11/2006

A.

sản xuất nông nghiệp.

B.

sản xuất công nghiệp.

C.

giao thông vận tải

D.

thông tin liên lạc.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ