Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

B.

Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.

C.

Crom có tính chất hóa học giống nhôm.

D.

Crom có những hợp chất giống hợp chất của lưu huỳnh.

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Màu đồng đỏ hóa đen.

C.

Đồng tan tạo thành dung dịch màu xanh.

D.

Đồng tan tạo thành dung dịch không màu.

A.

Các kim loại nhóm IA.

B.

Các kim loại nhóm IB (Cu, Ag, Au).

C.

Các kim loại nhóm VIB (Cr, Co, W).

D.

Hiđro.

A.

X là Al2O3, Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2 và NaOH; T là Fe.

B.

X là Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2; T là Fe.

C.

X là Al2O3, Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlO2; T là Fe.

D.

X là Fe, Al; Y là H2; Z là NaAlOvà NaOH; T là Fe.

A.

+ H2 2 + 2H+

(vàng)                   (da cam)

 

B.

+ 2OH- 2 + H2O

(vàng)                     (da cam)

C.

2 + 2H+   + H2O

  (vàng)                 (da cam)

D.

 + 6H+   + 3H2O

(da cam)               (vàng)

A.

Không có phản ứng xảy ra.

B.

Có phản ứng trao đổi xảy ra.

C.

Có phản ứng axit-bazơ xảy ra.

D.

Có phản ứng oxi hoá khử xảy ra.

A.

Na2Cr2O7, NaCl, H2O.

B.

NaClO3, Na2CrO4, H2O.

C.

Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.

D.

Na2CrO4, NaCl, H2O.

A.

Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục.

B.

Chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 

C.

Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ.

D.

Chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

A.

Dung dịch NaOH và HCl.

B.

Dung dịch HCl và O2 (t°).

C.

Dung dịch NaOH và O2 (t°).

D.

Dung dịch NaOH và HNO3.

A.

Có khí bay ra và xuất hiện kết tủa xanh lam.

B.

Có khí mùi khai bay ra và xuất hiện kết tủa xanh lá cây. 

C.

Có khí bay ra và xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D.

Xuất hiện kết tủa xanh sau đó tan.

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch NH3

B.

Dung dịch Ba(OH)2.

C.

Chỉ cần dung dịch NH3.

D.

Dung dịch NaOH hoặc dung dịch NH3 hoặcdung dịch Ba(OH)2.

A.

FeCl3, MgO, CuO, HNO3, NH3, Br2.

B.

H2SO4, CO2, SO2, FeCl2, FeCl3, NO2, Cl2.

C.

HNO3, HCl, CuSO4, KNO3, ZnO, Zn(OH)2.

D.

Al, Al2O3, MgO, H3PO4, MgSO4, MgCl2.

A.

2Cr + 3Cl2  2CrCl3.

B.

Cr + 2HCl  CrCl2 + H2↑.

C.

2Cr + 2NaOH + 6H2 2Na[Cr(OH)4] + 3H2↑.

D.

Cr + 6HNO3(đặc, nguội)  Cr(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O.

A.

Ban đầu kết tủa keo xanh xuất hiện, sau đó tan dần tạo dung dịch có màu xanh đậm.

B.

Kết tủa xanh xuất hiện và không tan.

C.

Không có kết tủa keo xanh xuất hiện, dung dịch trở nên xanh đậm.

D.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ