Hướng dẫn giải bài tập bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


Nội dung bài giảng

● Câu 1: Bối cảnh quốc tế trong những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta? (Địa lí 12 trang 11)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. Câu 1: Bối cảnh quốc tế trong những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta? (Địa lí 12 trang 11)

● Câu 2: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta? (Địa lí 12 trang 11)

  Hướng dẫn giải bài tập bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. Câu 2: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta? (Địa lí 12 trang 11)