Giải bài tập sgk hóa nâng cao Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế


Nội dung bài giảng

Bài tập (trang sgk Hóa 12 nâng cao)

Bài 1 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

A. Than đá

B. Xăng dầu

C. Khí butan (gaz)

D. Khí hiđro

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên là khí thiên nhiên và khí dầu mỏ bằng cách nào sau đây?

A.     Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò Biogaz.

B.     Thu khi metan từ khí bùn ao.

C.     Len men ngũ cốc.

D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 3 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để chế tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là:

A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng thủy điện.

C. Năng lượng gió.

D. Năng lượng hạt nhân.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 4 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng: của nhân loại trong tương lai như thế nào?

Lời giải:

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng

- Sản xuất CH4 bằng hầm biogas hay bằng phản ứng Fischer-Trop

- Sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước

- Sản xuất các vật liệu chuyên dụng cho các nhà máy lọc hóa dầu, điện hạt nhân

- Sản xuất các vật liệu chuyên dụng cho pin mặt trời, thiết bị đun nước nóng mặt trời, sản xuất các loại acquy

- Sư dụng các nguồn năng lượng trong công nghiệp hóa học một cách tiết kiệm hiệu quả

Bài 5 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Hãy kể 3 thí dụ về 3 loại vật liệu hóa học được dùng trong đời sống và sản xuất

Lời giải:

Vật liệu hóa học dùng trong sản xuất và đời sống : Cao su, các vật liệu hợp kim , tơ , sợi, ...

Bài 6 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Nhiều loại sản phẩm hóa học được sản xuất từ muối ăn trong nước biển như: HCl, nước Gia-ven, NaOH, NaCO3

a.     Hãy Viết các phương trình hóa học biểu diễn các quy trình sản xuất đó.

b.     Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải:

a) Từ muối ăn → HCl , nước Giaven, NaOH, Na2CO3

2NaCl + 2H2O (đpdd) → 2NaOH + H2 + Cl2

H2 + Cl2 (as) → 2HCl

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

2NaHCO3 (to)→ Na2CO3 + CO2 + H2O

b) 2NaCl + 2H2O (đpdd) → 2NaOH + H2 + Cl2

Theo pt: 2.58,5 gam → 2.40 gam

Vậy 21,9375 tấn → 15 tấn

Với hiệu suất 80% thì khối lượng NaCl cần lấy là :

21,9375 x 100 : 80 = 27,422 tấn

Bài 7 (trang 259 sgk Hóa 12 nâng cao):

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên, Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cằn thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđehit (novơiac).

Lời giải:

Sơ đồ

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Tức là: 7n mol CH4 → 106n gam polime

0,660377.106 mol ⇐ 10 tấn = 107 gam

Vkhí CH4 = 0,660377.106.22,4 = 14,8.106 lít

=> Vkhí thiên nhiên = 14,8.106.100/92 = 16,08.106 lít = 16080 m3