Bài giảng hóa học 10 chương 7 : tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học


Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương 7 : tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học. Trong bài giảng có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  ● A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  I. Tốc độ phản ứng

    Bài giảng hóa học 10 chương 7 : tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học. Khái niệm : Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của một trong các chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm tạo thành trong một đơn vị thời gian

  II. Cân bằng hóa học

    Bài giảng hóa học 10 chương 7 : tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học. Phản ứng thuận nghịch : Là phản ứng mà trong cùng điều kiện phản ứng xác định có thể đồng thời xảy ra theo hai chiều ngược nhau

  B.TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN LUYỆN CHƯƠNG 7 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC

    Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện Hóa học lớp 10. Chương 7 : tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập