C và Si cùng phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

A.

HNO3 (đc nóng), HCl, NaOH

B.

O2, HNO3(loãng), H2SO4

C.

NaOH, Al, Cl2

D.

Al2O3, CaO, H2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NaOH, Al, Cl2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.