Chất phóng xạ ${}_{84}^{210}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành ${}_{82}^{206}Pb$. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia γ thì động năng của hạt nhân con là

A. 0,1 MeV.
B. 0,1 eV.
C. 0,01 MeV.
D. 0,2 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.